Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

hasła w słownikach


 

5 HASEŁ SŁOWNIKA

AUTOR: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

 

Elastyczność personalnato umiejętność dostosowywania się do nowych warunków, łatwość dostosowywania się do zmiennego otoczenia. Dokonując syntezy pojęcia elastyczności, można rozumieć ją jako: a) nawyk poznawczy; b) zdolność powracania do pierwotnego stanu psychologicznego (metafora fizykalna) c) methaumiejętność (metafora instrumentarium); e) mechanizm obronny (metafora mechanizmów czyszczących). Elastyczność określić można jako zdolność do czasowego zachowania się w sposób odmienny od typowego. Takie odmienne zachowanie wywołane jest „zewnętrznymi siłami”, które po ich ustaniu zanika, W związku z powyższymelastyczność rozumieć można jakoprzystosowanie się do zmian wynikające z własnej aktywności jednostki, przebiegające w naturalny dla niej sposób, bez odczuwanego przez nią wysiłku w momencie tej aktywności i w subiektywnym jej odczuciu niepowodujące żadnych niekorzystnych i trwałych zmian.

 

Plastyczność personalnato psychologiczna wrażliwość na zmiany, umiejętność aklimatyzowania się do nowego środowiska i ciągłych zmian w otoczeniu. Ta stosunkowo stała skłonność może być skutkiem dłuższego trenowania, powstając przez regularne powtarzanie czynności czy działań. Może też być zdolnością wrodzoną, przejawiającą się w methaumiejętności odpowiedzialnej za optymalne wykorzystywanie potencjału (kognitywnego, emocjonalnego, behawioralnego) osobowego człowieka, z uwzględnieniem kontekstu sytuacji. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z nawykiem poznawczym, który uwalnia umysł od kontrolowania czynności wynikających z dających się zautomatyzować schematów poznawczych. Plastyczność toprzystosowanie się do zmian wynikające z własnej aktywności lub wymuszone okolicznościami zewnętrznymi, z odczuwanym subiektywnie wysiłkiem w momencie tej aktywności, powodujące trwałe zmiany, ale niekoniecznie negatywne. Plastyczność wynika z rozważań o elastyczności, założenia, że żadne ciało nie jest bezwzględnie elastyczne. Ograniczeniem dla elastyczności jest bowiem regulacyjna rola pamięci, skutki zmian w psychice wynikające z doświadczenia podmiotu.

 

Sztywność personalna to nieumiejętność dostosowywania się do zmian o nieregularnej częstotliwości i wieloaspektowym charakterze, to wymuszona aktywność podmiotu w odpowiedzi na zmiany, w momencie tej aktywności subiektywnie odczuwalny jest wysiłek (a sama sytuacja postrzegana jest jako trudna), subiektywnie powodująca trwałe i głównie negatywne zmiany (szkodliwe skutki zaliczane do destrukcyjnych). Efektem pozytywnych zmian stanowiących wyjątek może być metamorfoza możliwa dzięki skokowym przekształceniom treści struktur psychicznych, a w efekcie jej zmian. Destrukcja natomiast jest wynikiem załamania struktur psychicznych pod wpływem nacisków z zewnątrz. Sztywność to przeciwieństwo zachowań elastycznych i plastycznych.

 

Inkluzja społeczno-zawodowaoznacza włączenie w system społeczny wraz z posiadaniem źródła zarobkowania, termin używany z innymi: aktywizacją społeczno-zawodową, inkluzją społeczno-zawodową, przeciwdziałaniem wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Jest to proces wtórnej socjalizacja, włączający, przywracający społeczeństwu jednostki zmarginalizowane. Proces, w którym jednostka staje się zdolna do uczestnictwa we wszystkich społecznych, ekonomicznych, kulturowych, politycznych aspektach życia, posiadająca źródło legalnego dochodu, pozwalającego na zaspokojenie jej potrzeb.

 

Peryferyjny pracownik, zatrudniany w ramach elastycznych form zatrudnienia (innej formie niż tradycyjna, która zakłada pełny wymiar czasu pracy, umowę zawartą na czas nieokreślony, z ustalonym jednozmianowym, ośmiogodzinnym dniem pracy, od poniedziałku do piątku, a praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy).Peryferyjność pracownicza to efekt uelastyczniania zasobów kadrowych. Peryferyjność charakteryzuje nietypowość czy niestandardowość specyficznych wyróżników pracy i ich warunków, innych od tradycyjnej formuły pracy. Peryferyjne czy zewnętrzne formy zatrudnienia utrwaliły swoje określenie w skutek procesów eksternalizacji kadry, wyodrębniających stały trzon załogi i pracowników uzupełniających zasoby kluczowej kadry, zatrudnianych nieregularnie w zależności od potrzeby organizacji – dochodzących cyklicznie zgodnie z zapotrzebowaniem lub stanowiące względnie stały procent kadry niekorzystający lub korzystający w ograniczonym stopniu z przywilejów trzonu załogi. Najczęściej to pracownicy zatrudnieni na czasowe umowy, które z założenia są terminowe, należące do grupy krótkoterminowych stosunków zatrudnienia, zwanych alternatywnymi formami form zatrudnienia (w stosunku do tradycyjnego).


 

 

Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Flagi UE